DOSTIGNUĆA

VIZIJA ORCA JE OČUVANA PRIRODA, BEZBEDAN I ZDRAV SVET ZA LJUDE I ŽIVOTINJE!

1. Zakon o dobrobiti životinja: Zakon o dobrobiti životinja izrađen je na osnovu ORCA nacrta. Ovaj zakon postavlja temelje dobrobiti svih životinja koje zavise od brige čoveka i predstavlja prekretnicu u odnosu ljudi prema životinjama u Srbiji.

2. Dobrobit životinja i obrazovanje: Kao rezultat programa “ORCA obrazovanje” đaci danas u vrtićima i školama u Srbiji uče šta je dobrobit životinja i kako se ona štiti. “Razvoj svesti o značaju zaštite i dobrobiti životinja” jedan je od opštih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja direktno utiče na pravilan emotivni razvoj i vaspitanje dece i mladih.

3. 10 ORCA protokola: Veterinarski inspektori procenjuju dobrobit farmskih životinja prema 10 ORCA protokola. Protokoli obuhvataju mere koje su zasnovane na posmatranju ponašanja, fizičkog i psihičkog stanja životinje (a ne samo njenog okruženja). Srbija je prva zemlja u Evropi koje je zvanično uvela ovakve protokole! Primena ovih protokola omogućava sagledavanje stanja dobrobiti na farmama i efikasnije sprovođenje Zakona o dobrobiti životinja.

4. Kontrola populacije pasa: Jedinstveni ORCA model za trajno rešavanje problema napuštenih pasa „Po meri čoveka i psa” osmislili smo u cilju podrške lokalnim samoupravama da reše ovaj problem humano i efikasno. Primena ORCA modela obezbeđuje prevenciju zdravstvenih, ekoloških i higijenskih problema u vezi sa psima, kao i bezbednu i humanu lokalnu zajednicu.

5. Zaštita divljih vrsta: Strožiji režim zaštite za risa, slona i nosoroga obezbedili smo kroz uticaj na našu državu da uzme aktivno učešće u zaštiti ugroženih divljih životinjskih i biljnih vrsta na konferencijama zemalja potpisnica CITES konvencije.

6. EU platforma za dobrobit životinja: ORCA je pozvana da bude članica Platforme za dobrobit životinja – savetodavnog tela evropske komisije. Odabrani smo u konkurenciji svih evropskih organizacija, kao jedina organizacija sa Zapadnog Balkana. Zahvaljujući ovome možemo direktno da utičemo na evropske propise i još konkretnije podržavamo proces evropskih integracija Zapadnog Balkana.

7. Prvo nacionalno istraživanje dobrobiti farmskih životinja realizovali smo koristeći EU Welfare Quality i Assurewel metodologiju koja podrazumeva mere zasnovane na posmatranju ponašanja, fizičkog i psihičkog stanja životinja. Ovo istraživanje predstavlja osnovu za propisivanje minimalnih i razvijanje visokih standarda dobrobiti farmskih životinja.

8. Krivični zakonik​: Zlostavljanje, ubijanje i borbe životinja su danas krivično delo kažnjivo zatvorskom kaznom u Srbiji. Prva zatvorska kazna za ubistvo životinje, izrečena je 2007. godine u krivičnom postupku koji je inicirala i pratila ORCA. Tokom deset godina od kada ovo krivično delo postoji u Krivičnom zakoniku, doneto je preko 350 pravosnažnih presuda.

9. ORCA standardi dobrobiti farmskh životinja razvijeni su kako bismo unapredili kvalitet i bezbednost hrane i prava potrošača, ali i unapredili ekonomski položaj farmera. Trgovinski lanci pokazali su interesovanje za ove standarde!

10. Ogledne životinje​: Ogledne životinje koje su se koristile u školama i na fakultetima zamenjene su softverima i drugim alternativama čime je osavremenjen i unapređen kvalitet praktične nastave.

11. UDAW​: Zalaganjima ORCA, Vlada Republike Srbije zvanično je podržala usvajanje Univerzalne deklaracije o dobrobiti životinja u Ujedinjenim nacijama. Tako se i Srbija pridružila onim zemljama i međunarodnim organizacijama koje se zalažu za usvajanje ovog važnog akta koji treba da ohrabri države širom sveta da unaprede standarde dobrobiti životinja.

12. Obuka nastavnika​: ORCA je obučila preko 25000 nastavnika u okviru programa “Dobrobit životinja i mi” namenjenog za vaspitače i nastavnike osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Program je zvanično odorio Zavod za unapređivaje obrazovanja i vaspitanja. Program pomaže nastavnicima da u svakodnevnom radu sa učenicima implementiraju sadržaje koja direktno utiču na emotivni i kognitivni razvoj dece i mladih koristeći teme u vezi sa dobrobiti životinja.

13. Kućni ljubimci nisu stvari​: Kućni ljubimci više ne mogu biti predmet zaplene imovine. Ministarstvo pravde je prihvatilo ovu našu inicijativu, čime smo obezbedili prvi korak ka tome da se životinje u Republici Srbiji ne tretiraju kao ​stvari, već kao osećajna bića​. Time se i njihova dobrobit, kao i prava njihovih vlasnika, mogu efikasnije zaštititi i ostvariti.

14. Oduzimanje životinja i zabrana državanja životinja​: Na inicijativu ORCA – prvi put u istoriji srpskog zakonodavstva, prekršajni sud može da izrekne meru oduzimanja i zabrane držanja životinja vlasniku koji je oglašen krivim za prekršaj iz oblasti dobrobiti životinja. Ove mere iziču se u cilju spračavanje vlasnika da nastavi da ugrožava dobrobit životinja.

15. Dobrobit životinja u školskim predmetima​: Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja postalo je deo pripremnog predškolskog programa, kao i nastavnih programa pojedinih predmeta u osnovnoj školi – biologija, čuvari prirode i građansko vaspitanje (2005-2010).

16. Prva rezolucija o zaštiti životinja: Usvojena 2005. godine, postavila je okvir za razvoj dobrobiti životinja u Srbiji. Rezolucija je dobila široku podršku stručne i političke javnosti, uključujući predsednika Republike Srbije i Srpsku akademiju nauka u umetnosti. Prva rezolucija predstavljala je prvi korak ka razvoju sistema dobrobiti životinja u Republici Srbiji – proces koji je još uvek traje.

17. Pravno savetovalište​: Preko 27 500 građana je informisano i savetovano putem Pravnog savetovališta ORCA, pošte, E-pošte i info telefona, a podneto je i preko 1000 prijava zbog zlostavljanja životinja i drugih protivpravnih radnji koje su usmerene protiv životinja (2000-2011). Kroz rad Pravnog savetovališta pomažemo građanima da ostvare svoja prava i obezbede dobrobit životinja širom Srbije.

18. Koordinacioni tim za sprovođenje propisa iz oblasti dobrobiti životinja osnovan je na inicijativu ORCA 2009. godine. U njegovom radu učestvovali su predstavnici svih nadležnih institucija – javno tužilaštvo, policija, veterinarska inspekcija i prekršajni sud, dok je administrativno tehničke poslove rada Koordincionog tima obavljala ORCA. Sedeći za istim stolom, predstavnici nadležnih institucija radili su na identifikuji probleme u svom radu i kreirali zajedničke predloge za njihovo rešenje i efikasnije sprovođenje zakona koji se odnose na dobrobit životinja u Republici Srbiji.

19. Radionice za decu​: Preko 8000 dece učestvovalo je u ORCA radionicama koje su bile posvećene razvoju poštovanja, brige i odgovornosti prema životinjama i prirodi.