ZA KOGA RADI ORCA?

ŽIVOTINJE

koje treba da žive život bez bola, patnje i stresa koji im može naneti čovek.

PRIRODU

koja nam pruža hranu, vodu, kiseonik i druge resurse na koje svi imaju jednako pravo.

LJUDE

čiji opstanak i blagostanje zavise od očuvane prirode i dobrobiti životinja.

VIZIJA ORCA JE OČUVANA PRIRODA, BEZBEDAN I ZDRAV SVET ZA LJUDE I ŽIVOTINJE!

ČEGA SE DRŽIMO?

Fokusirani smo na rešavanje uzroka, a ne samo posledica problema, te je naš rad dominantno usmeren je na sistematsko rešavanje problema u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja.

Zato smo okupili veliki broj stručnjaka različitih profila koji učestvuju u razvoju i sprovođenju naših programa, verujući da je multidisciplinarni pristup prilikom formulisanja i primene različitih programa ORCA jedna od važnih garancija uspeha.

U radu insistiramo na tome da uvek obezbedimo mišljenje i aktivno ućešće onih kojih se promene koje predlažemo tiču.

U stalnom kontaktu sa građanima i građankama, stičemo dobar uvid u stvarne potrebe i stvarno stanje u društvu.
Uočene probleme formulišemo u konkretne inicijative i kampanje javnog zastupanja.
Uz podršku partnera i donatora, zalažemo se za bolje zakone, njihovo efikasno sprovođenje, ali i promenu kulture društva prema zaštiti prirode i dobrobiti životinja.
Naše predloge nastojimo da ostvarimo povezujući nauku, civilni sektor, privredu i donosioce odluka.
Zatim, ponovo kroz komunikaciju sa građankama i građanima, institucijama i organizacijama, pratimo da li se i u kojoj meri propisi primenjuju i u kojem pravcu ih treba dalje menjati.

Na taj način smo postali organizacija koja povezuje pojedinca i društvo, jedna od najpoznatijih organizacija civilnog društva za koju zna čak 54 % građana Srbije (Ipsos Strategic Marketing, 2012).

KAKO UTIČEMO NA BOLJI ŽIVOT LJUDI I ŽIVOTINJA

JAVNE POLITIKE I PROPISI

Utičemo na kreiranje i sprovođenje javnih politika i propisa u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja.

Jačanje organizacija civilnog društva i aktivizam

Kroz organizacioni razvoj i jačanje kapaciteta za javno zastupanje u oblastima koje doprinose zaštiti prirode i životinja. Podstičemo sve da se svi aktivno uključe u procese donošenja i sprovođenja odluka koje se odnose na zaštitu prirode i životinja.

UMREŽAVANJE

Povezujemo sve važne društvene partnere radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva – državnu upravu, stručnu i naučnu javnost, privredu, medije, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva, građanke i građane.

OBUKE I SAVETOVANJE

Obučavamo i pružamo stručnu podršku ljudima čija zanimanja utiču na prirodu i (farmeri, šumari, turistički radnici, naučnici, vaspitači i nastavnici, radnici komunalne zoohigijene i drugi).

INFORMISANJE

Informišemo i obrazujemo građanke i građane o značaju poštovanja, brige i odgovornog odnosa prema prirodi i životinjama.

obrazovanje i vaspitanje

Pružamo podršku razvoju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode kao delu formalnog obrazovanja.

PRAĆENJE STANJA

Vršimo istraživanja, prikupljamo informacije i pratimo stanje u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Razvijamo međunarodnu saradnju u cilju prenosa znanja, iskustava i primera dobre prakse

ŠTA RADIMO

Zaštita prirode

saznajte više >>

Orca za dobrobit zivotinja

Dobrobit životinja

saznajte više >>

Orca obrazovanje i nauka

Obrazovanje i nauka

saznajte više >>

DOSTIGNUĆA

Zajedno smo sa našim partnerima i
donatorima postigli mnogo toga:

DOSTIGNUĆA

Zajedno smo sa našim partnerima i donatorima postigli mnogo toga:

1. Zakon o dobrobiti životinja: Zakon o dobrobiti životinja izrađen je na osnovu ORCA nacrta. Ovaj zakon postavlja temelje dobrobiti svih životinja koje zavise od brige čoveka i predstavlja prekretnicu u odnosu ljudi prema životinjama u Srbiji.

2. Dobrobit životinja i obrazovanje: Kao rezultat programa “ORCA obrazovanje” đaci danas u vrtićima i školama u Srbiji uče šta je dobrobit životinja i kako se ona štiti. “Razvoj svesti o značaju zaštite i dobrobiti životinja” jedan je od opštih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja direktno utiče na pravilan emotivni razvoj i vaspitanje dece i mladih.

3. 10 ORCA protokola: Veterinarski inspektori procenjuju dobrobit farmskih životinja prema 10 ORCA protokola. Protokoli obuhvataju mere koje su zasnovane na posmatranju ponašanja, fizičkog i psihičkog stanja životinje (a ne samo njenog okruženja). Srbija je prva zemlja u Evropi koje je zvanično uvela ovakve protokole! Primena ovih protokola omogućava sagledavanje stanja dobrobiti na farmama i efikasnije sprovođenje Zakona o dobrobiti životinja.

4. Kontrola populacije pasa: Jedinstveni ORCA model za trajno rešavanje problema napuštenih pasa „Po meri čoveka i psa” osmislili smo u cilju podrške lokalnim samoupravama da reše ovaj problem humano i efikasno. Primena ORCA modela obezbeđuje prevenciju zdravstvenih, ekoloških i higijenskih problema u vezi sa psima, kao i bezbednu i humanu lokalnu zajednicu.

5. Zaštita divljih vrsta: Strožiji režim zaštite za risa, slona i nosoroga obezbedili smo kroz uticaj na našu državu da uzme aktivno učešće u zaštiti ugroženih divljih životinjskih i biljnih vrsta na konferencijama zemalja potpisnica CITES konvencije.

6. EU platforma za dobrobit životinja: ORCA je pozvana da bude članica Platforme za dobrobit životinja – savetodavnog tela evropske komisije. Odabrani smo u konkurenciji svih evropskih organizacija, kao jedina organizacija sa Zapadnog Balkana. Zahvaljujući ovome možemo direktno da utičemo na evropske propise i još konkretnije podržavamo proces evropskih integracija Zapadnog Balkana.