PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTINJA I PRIRODE

Politike zasnovane na znanju, za životinje, prirodu i ljude

ORCA / Aktivnosti / Pravna zaštita životinja i prirode

aaa

UKRATKO

Briga o dobrobiti životinja je važna za ekonomski razvoj, društveno blagostanje i zaštitu životne sredine. Zbog toga je potrebna jasna nacionalna politika u ovoj oblasti i jake institucije koje će je sprovoditi. Potrebno je i međusobno uskladiti propise i harmonizovati ih sa propisima Evropske unije.

Naučna istraživanja su utvrdila povezanost između zlostavljanja životinja i nasilja prema ljudima. Zbog toga je važno prepoznati zlostavljanje životinja kao pokazatelj agresivnog i destruktivnog ponašanja i pravovremeno ga sprečiti, odnosno sankcionisati.

ORCA od svog osnivanja aktivno sarađuje sa nadležnim institucijama na unapređenju pravnih propisa u vezi sa dobrobiti životinja. Smatramo da je postojanje jasne nacionalne politike o dobrobiti životinja, dobrih zakonskih rešenja i jakih institucija koje će ih sprovoditi osnova zaštite životinja u Srbiji.

ORCA podstiče građane da prepoznaju i prijave protivzakonito postupanje prema životinjama, a vlasnike životinja informiše o pravilnom načinu držanja i postupanja sa životinjama. Pratimo primenu propisa i predlažemo zakonska rešenja koja unapređuju dobrobit životinja.

Pravna zaštita životinja

aaa

Pravna zaštita životinjaPravna zaštita životinjaPravna zaštita životinja

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Ekonomski razvoj

Proizvodnjom i izvozom prehrambenih proizvoda koji sa aspekta dobrobiti životinja zadovoljavaju visoke zahteve potrošača, postiže se ekonomski razvoj zemlje. Briga o dobrobiti farmskih životinja utiče na povećanje izvoznog potencijala prehrambenih proizvoda koji sa aspekta dobrobiti životinja zadovoljavaju visoke zahteve potrošača, odnosno smanjenje ekonomskih gubitaka od loših proizvodnih praksi.

Smanjenje nasilja u društvu

Naučna istraživanja pokazuju da je zlostavljanje životinja u tesnoj vezi sa nasiljem prema ljudima. Tako npr. zlostavljanje životinja u okviru porodice može biti pokazatelj drugih oblika nasilja u porodici (najčešće nad ženama i decom), a izloženost nasilja nad životinjama dodatno traumatizuje žrtve nasilja i čini ih neosetljivim na agresiju. Ova saznanja nedvosmisleno ukazuju na značaj odlučnog preventivnog delovanja i kako bi se pravovremenom reakcijom društva, nasilje sprečilo i sankcionisalo.

Evropske integracije

Evropska unija kontinuirano unapređuje propise iz oblasti dobrobiti životinja. Aktivnosti EU, koje se odnose na dobrobit životinja, bazirane su na brižljivim naučnim studijama i povratnim informacijama od strane potrošača i zainteresovane javnosti. Uslov za integraciju Srbije u Evropsku uniju je i izgradnja sistema zaštite dobrobiti životinja, odnosno unapređivanje pravne zaštite životinja, institucionalna izgradnja i sprovođenje propisa, odnosno utvrđenih strategija i politika u ovoj oblasti.

Pravna zaštita životinjaPravna zaštita životinjaPravna zaštita životinja

aaa

PROBLEMI

Zlostavljanje i ubijanje životinja predstavlja bitan aspekat nasilja u društvu kome se mora posvetiti posebna pažnja, kako zbog samih životinja, tako i zbog veze sa drugim oblicima nasilja. Sve do 2006. godine, zlostavljanje životinja je u našoj zemlji bilo samo prekršajno sankcionisano, a za ovaj prekršaj bila je propisana novčana kazna u rasponu od 100 do 1000 dinara. Loša primena propisa u praksi i neodgovarajuća kaznena politika, za posledicu su često imali izostanak kažnjavanja počinioca, a reakcije državnih organa praktično nije bilo. Smatralo se da je zlostavljanje životinja manje društveno opasna, malo rasprostranjena i sa stanovišta društvene zajednice, ne preterano značajna pojava koja nanosi štetu samo životinjama. Posledica toga, bili su česti slučajevi teških oblika zlostavljanja životinja, povećan nivo nasilja u društvu, kao i tolerancija dela društva prema nasilnom ponašanju.

82% počinilaca seksualnog nasilja sa smrtnim ishodom su zlostavljali životinje (Resler, Burges i Daglas, 1988).

Brojna istraživanja veze između nasilja prema životinjama i nasilja prema ljudima, ukazuju da zlostavljanje životinja ne treba sagledavati kao zasebnu kategoriju gde je samo životinja žrtva, već ga treba posmatrati u kontekstu mnogo šire slike nasilja, kao najčešće neprepoznatu komponenetu destruktivnog ponašanja. U cilju efikasne i sveobuhvatne borbe protiv nasilja u društvu, neophodno je prepoznati zlostavljanje životinja kao jedan od oblika nasilja u društvu, odlučno mu se suprotstaviti i unaprediti zaštitu životinja u našoj zemlji kroz izgradnju sistema zaštite životinja. Zbog toga sudije, javni tužioci, psihijatri, socijalni radnici, psiholozi, veterinari, policija, novinari i svi ostali koji se u svom radu susreću sa zlostavljanjem životinja, ne smeju ignorisati akte nasilja nad životinjama, već ga treba shvatiti kao pokazatelj mogućeg antisocijalnog ponašanja.

aaa

Pravna zaštita životinja

REŠENJE

Pravna zaštita životinja

ORCA je još 2003. godine, pokrenula kampanju „STOP zlostavljanju“ čiji je cilj bio da se mučenje i ubijanje životinja označi kao krivično delo. Tada je organizovana peticija koju je potpisalo preko 10.000 građana! Kao odgovor na očekivanja građana, Narodna Skupština Republike Srbije je 2006. godine usvojila Krivični zakonik Republike Srbije koji u svom članu 269., prvi put u istoriji naše zemlje, inkriminiše ubijanje i mučenje životinja. Od tada, ORCA kontinuirano radi na unapređenju krivično-pravne zaštite životinja, a 2019. smo zahvaljujući podršci 30.000 građana koji su potpisali peticiju, uspeli da povećamo kazne za zlostavljanje životinja.

Smatrajući da Srbija (tada i Crna Gora) imaju civilizacijsku obavezu stvaranja tradicije zaštite životinja, ORCA je 2005. godine, usvojila Prvu Rezoluciju o zaštiti životinja u Srbiji i Crnoj Gori. Rezolucija je prvi dokument u Srbiji koji je sveobuhvatno ukazao na probleme u oblasti zaštite životinja, analizirao ih i rasporedio po prioritetima u odnosu na “društvenu zrelost”. Kroz niz konkretnih preporuka, ovaj akt sugerisao je načine na koji se može unaprediti zaštita životinja u našoj zemlji.

Zakonom o dobrobiti životinja, donesenim 2009. godine, nakon devetogodišnje ORCA kampanje “Zakon rešava haos!”, na sveobuhvatan način je regulisana zaštita svih životinja čiji opstanak zavisi direktno od čoveka: (1) domaće životinje; (2) kućni ljubimci; (3) ogledne životinje; (4) divlje životinje u zatočeništvu i (5) životinje koje se koriste za sport i zabavu. Od tada, bilo je pokušaja interesnih grupa da izmenama zakona smanje zaštitu pojedinih kategorija životinja. Tako smo 2019. godine, zahvaljujući podršci 88% građana Srbije koji su rekli “ne” prirodnom krznu, uspeli da sprečimo izmenu Zakona o dobrobiti životinja koja bi ponovo dozvolila ubijanje životinja radi proizvodnje krzna.

O veličini jedne nacije i o njenom moralnom napretku, može se suditi prema načinu na koji postupa prema svojim životinjama (Mahatma Gandi)

ORCA smatra da je uspostavljanje funkcionalnog sistema dobrobiti životinja i zaštite prirode, jedan od važnih prioriteta Republike Srbije i zemalja Zapadnog Balkana. Ovaj sistem, podrazumeva sveobuhvatno sagledavanje stanja i strateški pristup razvoju dobrobiti životinja i zaštiti prirode. Važno je da nadležne institucije na odgovoran, transparentan i participativan način kreiraju javne politike i propise u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode, koji su međusobno usklađeni i harmonizovani sa javnim politikama i propisima EU i kreirani na osnovu relevantnih podataka. Takođe, one treba da su u stanju i da sprovedu i nadziru politiku razvoja dobrobiti životinja i zaštite prirode