ORCA OBRAZOVANJE

ORCA – partner u obrazovanju
… da naša deca postanu informisani, odgovorni, aktivni i saosećajni ljudi

ORCA / Aktivnosti / Orca obrazovanje

aaa

UKRATKO

Deca i mladi su prirodno fascinirani životinjama i prirodom. Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja i zaštiti prirode koristi ovu činjenicu kao stimulans za kreativno učenje i negovanje saosećajnog stava prema životinjama, ljudima i životnoj sredini, na taj način doprinoseći formiranju budućih građana humanog i tolerantnog, demokratskog društva.

Zastupljenost sadržaja u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju je danas niska. Vaspitači i nastavnici nisu dovoljno edukovani i slabo koriste savremene metode učenja u nastavi u ovoj oblasti. S druge strane, deca danas sve manje vremena provode u prirodi, što se negativno odražava na njihovo mentalno i telesno zdravlje.

Najbolji način putem koga se može stvoriti kultura poštovanja i odgovornog odnosa prema životinjama, prirodi i ljudima, jeste uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u program obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Koristeći savremene metode učenja, obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja podiže kvalitet nastave.

„ORCA OBRAZOVANJE“ je program koji ORCA sprovodi od 2002. godine sa ciljem uključivanja obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u obavezni nastavni plan i program u Republici Srbiji i pružanja stručne podrške nastavnicima i vaspitačima da primene sadržaje o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u svakodnevnom radu.

Orca obrazovanje

aaa

Orca obrazovanjeOrca obrazovanjeOrca obrazovanje

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Razvoj ličnosti deteta

Obrazovanjem i vaspitanjem o dobrobiti životinja, vrednosti, stavovi i kritičko mišljenje se razvijaju u pravcu odgovornosti, poštovanja, razumevanja različitosti i saosećajnog odnosa prema životinjama, prirodi i ljudima. Sadržaji su koncipirani su tako da razvijaju svest, razumevanje i znanje o pitanjima koja se tiču odnosa prema životinjama i prirodi, odnosno promovišu načine na koje se konfliktni pogledi i interesi mogu pomiriti. Teme koje se obrađuju su intelektualno stimulativne i važan su deo kulture savremenog čoveka, odnosno mladih ljudi.

Smanjenje nasilja u društvu

Naučno je dokazano da deca koja ispoljavaju agresivno i okrutno ponašanje prema životinjama su u riziku da u odraslom dobu ispolje kriminogena ili druga antisocijalna ponašanja. Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja i zaštiti prirode deluje preventivno na razvoj ovakvih oblika ponašanja, a učenje dece i mladih da poštuju i odgovorno se ponašaju prema prema životinjama i prirodi, doprinosi razvoju humanih, pravednih i saosećajnih ljudi koji poštuju sve što živi.

Doprinos kvalitetnijem obrazovanju i vaspitanju

Poslednjih godina, dobrobit životinja i zaštita prirode polako dobijaju mesto koje zaslužuju u okvirima nastavnih planova i praksi obrazovnih ustanova. Koristeći savremene metode učenja, obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja i zaštiti prirode, podiže kvalitet nastave. Deca i mladi se motivišu da uče i obrazovno napreduju, koristeći njihovu prirodnu fasciniranost i zainteresovanost za usvajanje znanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode.

Orca obrazovanjeOrca obrazovanjeOrca obrazovanje

aaa

PROBLEMI

Pitanje dobrobiti životinja i zaštite prirode, neraskidivo je povezano sa mnogim društvenim problemima. Neodgovoran odnos prema životinjama i prirodi, dovode do niza problema koji se negativno odražavaju ne samo na životinje, već i na čoveka. Neki od njih su: postojanje velikog broja napuštenih životinja za koje se vezuju različiti bezbednosni, zdravstveni, higijenski i ekonomski problemi, pad kvaliteta hrane (mesa, mleka, jaja i drugih namirnica životinjskog porekla) zbog neadekvatnih uslova držanja domaćih životinja; ugrožena bezbednost građana i nanošenje povreda od strane opasnih životinja zbog neodgovornosti njihovih vlasnika, prenošenje bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama usled neadekvatnog odnosa vlasnika prema njima, razvoj poremećaja ponašanja kod dece i porast pojave nasilja u društvu.

“Najgora stvar koja može da zadesi jedno dete koje je nanelo zlo životinji je da prođe nekažnjeno“ (Margaret Mid)

Povezanost između zlostavljanja životinja u detinjstvu i ispoljavanja agresivnosti u odraslom dobu je poznata od polovine prošlog veka kada je naučno potvrđena činjenica da su deca koja ispoljavaju agresivno i okrutno ponašanje prema životinjama u riziku da u odraslom dobu ispolje kriminogena ili druga antisocijalna ponašanja. Istraživanja takođe ukazuju da zlostavljanje životinje unutar porodice ili izvan nje, može biti instrument psihičkog zlostavljanja žene ili deteta koji su za nju emocionalno vezani, a da agresija prema životinjama u porodičnom sistemu dodatno traumatizuje žrtve i čini ih neosetljivim na agresiju pa može biti još jedan indikator razvoja psihopatološkog ponašanja kod dece. Zlostavljanje životinja, dakle može biti pokazatelj nasilja u porodici, ali i značajan dijagnostički indikator razvoja i postojanja psihopatološkog ponašanja.

aaa

REŠENJE

Najbolji način putem koga se može stvoriti kultura poštovanja i odgovornog odnosa prema životinjama, a samim tim uticati i na smanjenje mnogobrojnih društvenih problema koji se vezuju za neodgovoran odnos prema životinjama je uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u program obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Neophodno je da se kroz program predškolskog, osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja i vaspitanja neguje i razvija osećaj poštovanja prema životinjama i prirodi i da se kod dece i mladih izgradi odgovoran odnos prema njima. Sadržaji nastave o dobrobiti životinja i zaštiti prirode čine znanja, veštine, stavovi i vrednosti o brizi i potrebama životinja, životne sredine, pitanjima društvene pravde i građanske etike. Oni su i mnogo više od toga. Ovi sadržaji, osim znanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode, koncipirani su tako da jačaju sposobnosti dece da saosećaju sa živim bićima, kako da empatišu ono što životinja oseća, što je pozitivan podstrek za negovanje saosećajnog stava prema ljudima uopšte i životnoj sredini.

„Učenje deteta da ne zgazi gusenicu je isto tako važno po dete, kao što je i po samu gusenicu.“ (Bredli Miler)

Kroz program „ORCA OBRAZOVANJE“, ORCA javno zastupa uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštiti prirode u formalno obrazovanje u Republici Srbiji. ORCA ovo postiže kroz predlaganje uključivanja obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštite prirode u nastavne programe svih predmeta i školske programe, podršku izdavačima u izradi udžbenika i nastavih sredstava koja će odgovarati zahtevima obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i zaštite prirode, pružanje podrške vaspitačima, nastavnicima i psihološko-pedagoškim službama za primenu sadržaja o dobrobiti životinja i zaštite prirode u svakodnevnom radu i obrazovni rad sa decom i mladima. ORCA svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa vaspitačima, nastavnicima, psiholozima i pedagozima, stručnim udruženjima, fakultetima, nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama.