AKTI I PROCEDURE

ORCA / Aktivnosti / Akti i procedure
Datum donošenja Datum stupanja na snagu Naziv akta Organ koji donosi akt
07.11.2000. 07.11.2000. Statut I Skupština ORCA
29.11.2003. 29.11.2003. Izmena statuta I Skupština ORCA
19.03.2015. 19.03.2015. Izmena statuta I Skupština ORCA
23.12.2010. 23.12.2010. Statut II Skupština ORCA
21.11.2017 21.11.2017 Statut III Skupština ORCA
21
23.12.2010 23.12.2010 Poslovnik o radu Skupštine I Skupština ORCA
21.11.2017. 21.11.2017. Izmene poslovnika o radu Skupštine I Skupština ORCA
21.11.2017. 21.11.2017. Poslovnik o radu Skupštine II Skupština ORCA
21
26.12.2010. 26.12.2010. Poslovnik o radu Upravnog odbora Upravni odbor ORCA
21
25.12.2015. 24.12.2015. Pravilnik o radu I Upravni odbor ORCA
23.12.2016. 01.01.2017. Pravilnik o radu II Upravni odbor ORCA
21
03.04.2017. 03.04.2017. Vrednosti ORCA Direktor ORCA
03.04.2017. 03.04.2017. Principi ORCA Direktor ORCA
21.02.2004. 21.02.2004. Kodeks ponašanja u ORCA Upravni odbor ORCA
17.08.2012. 31.12.2012. Osnovni principi rada ORCA Upravni odbor ORCA
21
23.12.2016. 02.01.2017. Pravilnik o prevenciji I zaštiti od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom Direktor ORCA
22.02.2017. 02.03.2017. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Upravni odbor ORCA
22.02.2017. 02.03.2017. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika Upravni odbor ORCA
23.12.2016. 02.01.2017. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja i zaštiti uzbunjivača Upravni odbor ORCA
09.06.2017. 18.06.2017. Pravilnik o opremi i postupku pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radu Upravni odbor ORCA
24.01.2018. 02.01.2018. Pravila zaštite od požara Upravni odbor ORCA
21
12.02.2016. 20.02.2016. Procedura za odabir spoljnih saradnika, zaposlenih Direktor ORCA
17.01.2017. 25.01.2017. Procedura za koriscenje opreme i sredstava za rad Direktor ORCA
24.12.2015. 31.12.2015. Procedura za procenu radnog učinka Direktor ORCA
23.12.2016. 23.12.2016. Uputstvo u slučaju konflikta interesa Upravni odbor ORCA
21
15.12.2015. 24.12.2015. Pravilnik o javnim nabavkama Upravni odbor ORCA
31.12.2016. 31.12.2016. Pravilnik o finansijskim procedurama Direktor ORCA
15.12.2015. 24.12.2015. Pravilnik o računovodstvu Upravni odbor ORCA