Liderski trening i mentoring program ORCA Akademije, nastao je kako bismo prirodi i životinjama obezbedili saveznike, a stručnjacima dopunska znanja koja su im potrebna da naprave trajne promene i unaprede dobrobit životinja i zaštitu prirode u Srbiji.

Nakon što su tri generacije uspešno završile Program, motivisani ORCA akademci četvrte generacije, njih sedamnaestoro, započelo je svoje putovanje kroz Liderski trening i mentoring program kako bi ostvarili svoje snove u oblasti zaštite životinje i prirode. Oni će u narednih šest meseci, sticati veštine javnog zastupanja, liderstva, prikupljanja sredstava i projektnog menadžmenta.

Ova znanja koristiće im da uz podršku mentora napišu projektne predloge, spremne za predlaganje na konkursima različitih donatora, kako bi obezbedili sredstva za stvaranje promena koje želimo da vidimo u oblastima zaštite prirode i životinja.

Upoznajte polaznike četvrte generacije Liderskog trening programa ORCA akademije:

Aleksandra Velimanović

Aleksandra Velimanović je aktivista u civilnom sektoru od 2006. godine. Članica je udruženja građana „NIMBUS“ iz Loznice i konsultant organizacije „Earth Thrive“, koja se bavi zaštitom prirode i sprečavanjem ekocida. Članica je i Gender Hub-a, balkanske mreže za ruralni razvoj.

Tokom godina rada u civilnom sektoru, zalagala se za promociju ruralnog razvoja i održivih zajednica, kao i održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštitu prirode, kroz građanski aktivizam. Njena životna misija je zaštita prirode, od čuvanja drveća u gradskom parku do javnog zastupanja za promenu navika u vezi sa korišćenjem i zaštitom prirodnih resursa.

Kao master u oblasti integrisanog menadžmenta prirodnih resursa, naglašava da je zaštita prirode njeno profesionalno opredeljenje. Samo neko ko voli prirodu i životinje može se u potpunosti posvetiti ovoj temi. Aleksandra Velimanović je nagrađena stipendijom Fakulteta, kako na osnovnim tako i na postdiplomskim studijama.

U okviru Liderskog trening programa ORCA Akademije, želi da unapredi veštine: javno zastupanje, medijsku komunikaciju i javni nastup, te veštinu prikupljanja sredstava, kako bi poboljšala svoj rad.

Ana Graovac

Ana Graovac je studentinja četvrte godine Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kao mlađi saradnik je uključena u rad seminara biologije u Istraživačkoj stanici Petnica.

Predavanja iz oblasti biologije, podučavanje srednjoškolaca osnovama terenskog rada i zajednički rad na razvoju njihovih  individualnih predloga projekata je samo deo različitih aktivnosti kojima se bavi u Petnici. 

Kao student i mlada buduća biološkinja, volela bi da kroz ovaj program stekne osnovno znanje o pisanju projekata u polju zaštite životne sredine, kao i da se poveže sa istomišljenicima radi razmene ideja. 

Osim rada u Petnici, bila je deo mnogih terena u okviru različitih projekata u prethodnih par godina.

Neko vreme je vodila hidrobiološku sekciju u Istraživačkom društvu “Josfi Pančić”. Smatra da bi joj u daljoj naučnoj karijeri značilo znanje i iskustvo koje će steći kroz ovaj program.

Anja Milinković

Anja Milinković studira molekularnu biologiju na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Planira da upiše master studije u oblasti neurobiologije, a takođe želi da se bavi i konzervacijom divljih vrsta i zaštitom prirode.

Anja je takođe i učesnica WWF Adria projekta „Na mladima klima ostaje“, gde radi na podizanju ekološke svesti na teritoriji Balkana. 2017. godine je učestvovala na projektu „Škola liderstva“ Fondacije „Zajednički put“. Smatra da su joj nova saznanja i veštine koje je stekla tokom te obuke bile presudne za prijem, kako na WWF projekat, tako i na ORCA LTP.

Anja smatra da je zaštita životne sredine i svih vrsta krucijalna za svaku državu. Kako naša država nije znatno uznapredovala po tom pitanju, ona želi da bude deo te promene. 

Anja se prijavila na LTP  kako bi unapredila svoje tehnike javnog zastupanja, veštine komunikacije i kako bi uz pomoć mentora naučila kako pravi rad na projektima izgleda. Veruje da će mnogo toga postići učešćem u ovom programu i da će pored opšteg dobra učiniti nešto dobro i za sebe i svoju karijeru.

Bogdan Cekić

Bogdan Cekić je master inženjer poljoprivrede. Zaposlen je na poziciji istraživača-saradnika na Institutu za stočarstvo.

Kao istraživač-saradnik, uključen je u istraživanja koja obuhvataju ishranu, genetiku, selekciju, i generalno gajenje malih preživara. Radi i na doktorskoj disertaciji. Takođe, angažovan je u zaštiti i očuvanju životinjskih genetičkih resursa u stočarstvu Republike Srbije. 

Kao polaznik LTP, on želi da stekne nova znanja i produbi postojeća o tehnikama javnog nastupa i zagovaranja, procesima izrade i usvajanja propisa, liderskim i komunikacijskim veštinama. Takođe,  realizacija javne kampanje je veoma bitan deo ovog treninga.  

Bio je stipendista na osnovnim akademskim studijama Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i stipendista lokalnog Fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Opštine Kruševac. Trenutno je član tima na dva projekta koja se bave očuvanjem i zaštitom autohtonih populacija ovaca, koza i goveda. 

Angažovan je u sektoru poljoprivrede od 2014. godine, i stručan je u oblastima zootehnike, zaštite i očuvanja biodiverziteta.

Bojan Zemljak

Bojan Zemljak je student četvrte godine Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, budući inženjer zaštite životne sredine.

Aktivan je član Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd. Učestvovao je u velikom broju projekata, pretežno kao koordinator ili član timova za korporativnu saradnju i logistiku.

Bojanovi profesionalni ciljevi su da kroz svoj rad pomogne zaštiti i očuvanju prirode, životinja, biljaka i zdravlja svih ljudi.

Liderski trening i mentoring program ORCA Akademije, vidi kao idealnu priliku da proširi svoje vidike, detaljnije sagleda sve probleme iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi mogao da osmisli najbolja moguća rešenja za njih.

Veruje da iako se tehnologija razvija neverovatnom brzinom, ne treba da zaboravimo naše korene.

Planeta Zemlja je naš jedinstven dom koji moramo čuvati, kako bi i buduće generacije mogle da uživaju u svim lepotama prirode, njene flore i faune.

Đina Ivanović

Đina Ivanović radi na Institutu ekonomskih nauka od 2018. godine, prvo kao istraživač pripravnik, a sada kao istraživač asistent. Piše radove iz oblasti digitalne ekonomije, posebno preduzetništva i Fintech-a.

Kao LTP saradnik, ona bi želela da stekne više veština vezanih za saradnju sa različitim zainteresovanim stranama usmerenim na opšte blagostanje (posebno životinja). Pored toga, želi da unapredi već stečene veštine kroz volontiranje, rad i životno iskustvo.

Đina Ivanović je nagrađena kao student generacije osnovnih studija na Beogradskoj bankarskoj akademiji. U ovom trenutku piše doktorsku disertaciju.

Njena najveća životna nagrada je volontersko iskustvo, jer je volonterka od svoje 15. godine.

Ona je vešta u oblastima digitalne ekonomije, merenja digitalnih (preduzetničkih) kompetencija i Fintech-a. Njene opšte veštine su dobre komunikacijone sposobnosti, sposobnosti upravljanja vremenom, emocijama, veštine upravljanja sukobima.

Gordana Grbić

Gordana Grbić je doktor nauka, biolog, arahnolog i bavi se paukovima. Proučava njihov diverzitet, ekologiju i faktore ugrožavanja. Takodje, ona radi na ekologiji zasnovanoj na dokazima uvodeći paukove kao dodatni argument za zaštitu životne sredine.

Kao veliki entuzijasta pokušava da razvije oblast arahnologije u Srbiji i da paukove učini popularnijim. Jedan je od osnivača udruženja „Paukovi Srbije”: centra za istraživanje i zaštitu pauka i inicijator posebne manifestacije „Dan paukova”.

Kao LTP stipendista, želela bi da unapredi znanja u oblasti upravljanja projektima, javnog zastupanja, komunikacije sa različitim zainteresovanim stranama i liderstva.

Gordana je učestvovala u brojnim projektima u Srbiji i inostranstvu. Nagradjena je sa 3 granta kao nezavisni istraživač od strane The Rufford Foundation (Engleska) za projekte o paukovima na kontinentalim peščarama kao ugroženim staništima. Na 28. Evropskom arahnološkom kongresu u Torinu (Italija) 2014. nagrađena je prvom nagradom za studentsku poster prezentaciju. Aktivna je članica evropskog, američkog i nemačkog arahnološkog društva.

Ilija Vlajić

Ilija Vlajić je nakon osnovnih studija nauke o životnoj sredini na Geografskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, nastavio studije na Univerzitetu u Stokholmu. Trenutno radi na master tezi: „Mehanizmi povratne sprege arktičkog pojačanja i gubitka morskog leda tokom polarne noći“.

Ilija je bio član odbora za životnu sredinu opštine Bela Crkva od 2014. do 2017. godine. Učesnik je međunarodnih ekoloških kampova „Poljaci kulture“, Rumunija i „Centaurus OZ“, Slovačka. Bio je deo nekoliko međunarodnih projekata iz oblasti ekoloških i društvenih nauka.

Ilija se bavi naukom o životnoj sredini od 2008. godine. Ima snažno iskustvo i lični interes za upravljanje otpadom, urbanu prirodu, planiranje životne sredine i klimatske promene.

Želi da doprinese svojoj zemlji i okruženju na globalnom nivou, ulažući svoje vreme i znanje u nevladin sektor. Ilija smatra da je sadnja drveća jedan od najboljih „alata“ za borbu protiv klimatskih promena. Da bi ostvario ideje, Ilija želi da unapredi svoje znanje u oblasti nacionalnog zakonodavstva, kao i da usvoji veštine potrebne za organizovanje i vođenje  organizacije civilnog društva.

Irena Uzelac

Irena Uzelac je diplomirani je inženjer zaštite bilja na univerzitetu u Beogradu na Poljoprivrednom fakultetu.

Osnivač je brenda Clean Cookies. Suosnivač je i volonter u organizaciji Animal Rescue Serbia. Trenutno je koordinator sektora za donacije. Takođe volontira u rehabilitacionom centru ARSa, posebno na socijalizaciji mačaka.

Na LTP obuci bi želela da unapredi pisanje predloga projekata i veštine prikupljanja sredstava.

Učestvovala je u organizovanju Prvog i Drugog kongresa o zaštiti životinja u Srbiji. Bila je koordinator projekta „Pokupi da te se pas ne stidi“

Suosnivač je i volonter u ARSu od 2015. godine.

Lazar Biorac

Lazar Biorac je apsolvent srpske književnosti i jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Osnivač je i član ekološkog udruženja „Suvoborska greda“ iz Pranjana (opština Gornji Milanovac), čiji je prvobitni cilj borba protiv rudnika litijuma i bora na teritoriji suvoborskih i maljenskih sela.

Takođe je jedan od osnivača neformalne krovne organizacije „Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) – Znamo da ne damo“ koja okuplja udruženja za borbu protiv rudnika litijuma i bora sa teritorije čitave zemlje. 

Liderskim trening i mentoring programom želi da stekne znanja iz javnog zagovaranja, pisanja i realizacije projekata, i da se poveže sa drugim ekološki svesnim pojedincima i njihovim organizacijama. 

Jedan je od pokretača teme o problemu rudarenja litijuma u suvoborskom kraju i jedan od organizatora dva naučno-informativna skupa na kojima su govorili ekološki aktivisti, univerzitetski profesori i akademici SANU. 

Aktivno je uključen u rad pomenutih udruženja kao koordinator odnosno jedan od članova medijskog tima.

Ljiljana Đurović

Ljiljana Đurović radi kao učitelj u  OŠ “Momčilo Nastasijević” u  Gornjem Milanovcu. Do sada se bavila obrazovanjem za zaštitu životne sredine na praktičnom, stručnom i naučnom nivou, realizujući projekte koji uključuju decu, omladinu i nastavne kadrove.

2013. godine, postala je kordinator  Međunarodnog programa Eko škole za OŠ “Momčilo Nastasijević”. Od 2016 ona je predsednik izvršnog odbora Društva učitelja u Gornjem Milanovcu. Jedan je od osnivača ekološkog udruženja “UG EKO OKO” iz Gornjeg Milanovca.

Smatra da će joj Liderski trening i mentoring program pomoći da ideje na kojima radi, realizuje kroz projekte i da razvije veštine uspešnog vođenja projekata.

Veštine koje želi da usavrši su javno zagovaranje, pisanje projekata, realizacija projekta i javni nastup. Želi da učestvuje i postane deo zajednice koja može da rešava probleme i realizuje ideje unapređujući društvo u kome živimo.

Nakon pohađanja programa, stečena znanja i veštine bi podelila sa svojim saradnicima u cilju realizacije ideja, na lokalnom nivou i šire.

Magdalena Cvetković

Magdalena Cvetković  je diplomirala na Filološkom fakultetu. Radila je uglavnom u administrativnoj sferi, ali iznad svega je veliki zaljubljenik u prirodu.

Ponosni je član Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, putem kojeg je postala edukator na ekološkim radionicama „Učimo od prirode“. 

Poslednjih godina uživa u planinarenju, što je posledično dovelo do osnivanja neformalnog udruženja „Eko komša“. Ovaj projekat ima za cilj ekološko opismenjavanje građanja, putem tribina, predavanja, panela, kao i edukacija na temu reciklaže.

Eko komša se takođe odnosi na ekološki svesnog i odgovornog pojedinca, koji bi u okviru svog  dvorišta, opštine, na lokalu delovao ekološki pozitivno, održavao radionice za decu, organizovao akcije skupljanja smeća, akcije sadnje drveća, žbunja i cveća.

Za učešće u Liderskom trening programu se prijavila, kako bi stekla znanja o zaštiti životinja i prirode, o projektnom menadžmentu, da bi unapredila veštine javnog zastupanja, komunikacije i liderstva.

Marija Todorović

Marija Todorović je diplomirani geograf. Radi u OŠ”Vuk Karadžić” u Pirotu kao nastavnik geografije i građanskog vaspitanja.

Polja interesovanja su joj formalno i neformalno obrazovanje mladih, iskustveno učenje-u prirodi o prirodi. Cilj joj je da kod dece probudi ljubav i empatiju prema prirodi, za šta veruje da je jedino moguće čestim boravkom u njoj.

Koordinator je nekoliko ekoloških projekata koje je realizovala sa svojim učenicima: “Udahnimo prirodu”, “Posadi i ti svoje drvo”, “WWF-mreža škola u zaštićenim područjima” kao I “WWF-akademija za prirodu”.

Organizator je učesnik ekoloških radionica, obeležavanja važnih ekoloških datuma i akcija pošumljavanja Stare planine. Za svoje zalaganje i učešće u projektima, 2021.godine nagrađena je Svetosavskom nagradom, zajedno sa svojim projektnim timom “Mladi čuvari Stare planine”.

Pohađajući LTP ORCA, Marija želi da unapredi svoja znanja i veštine u oblasti obrazovanja i vaspitanja o zaštiti prirode, kao i da stekne veštine u oblasti projektnog menadžmenta koje će primeniti u radu sa decom.

Marko Lazić

Marko Lazić je diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine, Unuverziteta u Beogradu. Zaposlen je u Zoološkom vrtu Palić, kao glavni veterinar.

Na ovoj poziciji je od decembra 2021, a pre toga je radio u Nature Resorce Protection u Češkoj, gde je stekao i prva iskustva u radu sa egzotičnim životinjama. Trenutno najviše proučava etograme različitih vrsta, posebno onih u Zoo-Palić, kako bi unapredio dobrobit ovih životinja.

Veoma se interesuje za sticanje novih znanja o funkcionisanju ekosistema i njihove implementacije u zatvorene sisteme zooloških vrtova, kod svih vrta gde je to moguće.

Učestvovao je u organizaciji 60. IVSA Simpozijuma, kome je prisustvovalo preko 100 studenata veterinarske medicine iz celog sveta. Učestvovao je u formiranju i pokretanju Centra za naučno-istraživački rad studenata Fakulteta veterinarske medicine. 

Od najranijeg detinjstava se bavi izučavanjem zoologije i ekosistema. Dosadašnje iskustvo u kliničkoj veterini stalno proširuje iskustvom sa novim vrstama životinja.

Nada Sarić Velinov

Nada Sarić Velinov je učiteljica u osnovnoj školi. U svom radu, kroz lični primer utiče na razvoj ekološke svesti kod dece i ističe značaj odgovornog vlasništva.

Nada Sarić Velinov radi u osnovnoj školi devet godina i aktivna je u Udruženju „Eko patrola Sremčica“ duže od dve godine. Njeni profesionalni i lični ciljevi, usko su povezani sa Udruženjem „Eko patrola Sremčica“. Aktivno je uključena u veliki projekat oživljavanja prirodnog, kraškog jezera Rakina bara u Sremčici. 

Dobitnica je nagrade grada Beograda “Despot Stefan Lazarević” u oblasti zaštite životne sredine, za 2021. godinu. 

Kao ORCA lider, želela bi da stekne brojne veštine koje može praktično primeniti u daljem radu Udruženja. Njen cilj je da se osposobi za pisanje projekata kako bi Udruženju obezbedila neophodna finansijska sredstva.

Bilo bi značajno da ovlada zakonskim regulativama. Potrebna su joj znanja iz oblasti javnog nastupa i saradnje sa medijima, veštine prezentacije i komunikacije. Kroz rad Udruženja želi da kod dece razvije interesovanje za brigu o prirodi, njenom očuvanju i zaštiti. 

Sandra Perić

Sandra Perić je student Inženjerstva životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Početkom 2020. godine, zajedno sa kolegama sa fakulteta, osnovala je neformalnu grupu, čiji je bila predstavnik. Stipendista je opštine Bratunac.

Tokom studija, bila je angažovana na projektnim zadacima koji se bave procenom kvaliteta životne sredine i procenom uticaja zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi.

Kao vođa grupe neformalne grupe „Ovde i sada“, aktivno je učestvovala u aktivnostima koje promoviše Departman za inženjerstvo životne sredine i zaštitu na radu.

Jedan od Sandrinih realizovanih projekata je „Ekologijom grad obogati“. Projekat je bio usmjeren na podršku jačanju kapaciteta informisanja opšte populacije uz uključivanje stručne i zainteresovane javnosti, sa krajnjim ciljem podizanja svijesti na lokalnom nivou.

Prijavila se za učešće u programu obuke za lidere u cilju sticanja liderskih vještina, javnog zagovaranja i umrežavanja sa različitim profesionalcima i aktivistima u oblasti zaštite životne sredine.

Četvrta generacija Liderskog programa ORCA Akademije sprovodi se u okviru projekta “Budi prijatelj prirodi: Javno zastupanje javnih politika zasnovanih na prirodi i dokazima – za ljude i prirodu Srbije”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ORCA, u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić.

Za sadržinu ove strane, isključivo je odgovorna ORCA i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.