Da li ste znali da je zlostavljanje životinja krivično delo u Srbiji? Zato, ukoliko primetite da neko surovo postupa sa životinjom, prijavite zlostavljanje javnom tužilaštvu ili policiji! Ovo je važno kako bi nadležne institucije prepoznale da postoji problem, ali i velika zainteresovanost javnosti za procesuiranje ovakvih slučajeva.

Jedan od ciljeva organizacije ORCA je da doprinese sprečavanju i sankcionisanju slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja životinja uz pomoć za to predviđenih zakonskih sredstava. Ovaj cilj postižemo u saradnji sa građanima koji su prisustvovali nasilju nad životinjama i koji su spremni da ove slučajeve prijave i budu njihovi svedoci.

Ako vam je potrebna informacija, savet i konkretna pravna podrška da prijavite zlostavljanje životinja, pišite nam na mejl: info@orca.rs.

Šta je zlostavljanje životinja?

Zlostavljanje životinjа jeste svako postupanje ili nepostupanje sa životinjama kojim se namerno ili iz nehata izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost životinje i izaziva smrt. Obuhvata fizičko, psihičko i seksualno nasilje nad životinjama, zanemarivanje i napuštanje životinja, borbe životinja, kao i neke manje poznate oblike zlostavljanja poput gomilanja životinja (hordašenja).

Zašto je važno prijaviti zlostavljanje životinja?

Brojni naučni dokazi potvrđuju vezu između zlostavljanja životinja i nasilja prema ljudima. Utvrđeno je da nasilno ponašanje prema životinjama kod maloletnih lica može biti značajan pokazatelj mogućeg nasilnog i kriminogenog ponašanja (Ascione, F. R. 2001), dok je zlostavljanje kućnih ljubimaca prepoznato kao značajan pokazatelj nasilja u porodici (Ascione i sar. 1997). Jasno je da nasilje prema životinjama ne treba sagledavati kao zasebnu kategoriju gde je samo životinja žrtva, već ga treba posmatrati u kontekstu mnogo šire slike nasilja, kao najčešće neprepoznatu komponentu destruktivnog ponašanja.

Kao jedna od najvažnijih metoda prevencije nasilja prema životinjama, pored uspostavljanja funkcionalnog sistema kažnjavanja počinilaca, jeste obrazovanje dece, mladih kao i najšire javnosti o dobrobiti životinja i značaju koji ona ima za društvo u celini.