Ovčarsko-kablarska klisura spada u red onih područja u Srbiji koja su poznata javnosti po svojim prirodnim lepotama i spomeničkim vrednostima. Uredbom Vlade Republike Srbije proglašena je za zaštićeno područje I kategorije – Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“, a za upravljača je određena Javna ustanova „Turistička organizacija Čačka“.

Osnovna uloga upravljača zaštićenog područja je sprovođenje zakonski propisane zaštite predeonog i biološkog diverziteta kroz službu nadzora i programe istraživanja, praćenja i unapređenja stanja živog sveta i životne sredine, radi osiguranja njegove dugoročne zaštite. Upravljač zaštićenog područja organizovao je čuvarsku i ribočuvarsku službu koja vrši svakodnevni nadzor nad aktivnostima i pojavama na terenu.

Кada je reč o programima istraživanja i praćenja stanja životne sredine uspostavljena je saradnja sa naučnim institucijama kao i NVO. Duži niz godina kontinuirano se sprovode programi istraživanja faune insekata, floristička istraživanja, istraživanja faune sisara sa posebnim akcentom na populaciji slepih miševa, istraživanja makro gljiva, kao i monitoring akvatičnih hidrobionata akumukacije Međuvršje, monitoring kvaliteta vazduha i merenje meteoroloških parametara.

Ovčarsko-kablarska klisura je pored zaštite na nacionalnom nivou, prepoznata i kao Međunarodno značajno područje za ptice u Evropi – IBA područje. Fauna ptica je svakako najbolje proučena grupa životinja u klisuri, ali istraživanja i monitoring se sprovode i dalje. Svakog januara realizuje se međunarodni program prebrojavanja ptica vodenih staništa IWC. Dosadašnji rezultati su pokazali da je ovo područje od najvećeg značaja za zimujuće populacije ptica vodenih staništa u slivu Zapadne Morave.

Program zaštite šumske sove započeo je 2008. godine postavljanjem 40 kutija za gnežđenje šumskih sova i nastavljen redovnim godišnjim monitoringom naseljavanja i gnežđenja. Poslednjih pet godina organizuje se ornitološki prstenovački kamp sa ciljem praćenja jesenje seobe ptica na ovom području. Кamp ima i edukativnu funkciju kroz posetu učenika osnovnih škola iz gradova u okruženju.

Turistička organizacija Čačka kao upravljač PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“ posvećuje puno pažnje razvoju edukativne uloge zaštićenog područja. U saradnji sa Geografsko-ekološkim društvom osmišljen je edukativni program, opremljena edukativna staza „Кablar“ sa učionicom u prirodi gde se organizuju izleti i višednevni kampovi. Sa Društvom ljubitelja ptica i prirode „Sove na oprezu“ realizuju se predavanja, izleti i prezentacije na temu zaštite sova i drugih ptica. Članovi „Sova na oprezu“ izradili su i poklonili osnovnim školama i vrtićima na desetine kućica i hranilica za ptice. Zajedničkim naporima tokom zime obezbeđujemo hranu za ptice koju delimo školama i sami iznosimo na druge lokacije, posebno tokom jakih zima kada zaledi akumulacija Međuvršje.