„Reke su arterije naše planete, od njih u potpunosti zavisimo.“ rekao je Mark Anđelo. Značaj reka za ljude i prirodu je zaista veliki.

Čak i ako nikada niste osetili pritisak rečnog brzaka ili uživali u prizoru rečnih pastrmki koje klize kroz vodu, povezani ste sa potocima i rekama koje teku u vašoj blizini. Svi smo povezani. Reke su naš glavni izvor čiste, pijaće vode, a njihove ekonomske, ekološke, estetske i spiritualne vrednosti, dosežu do svih nas.

1. Voda je život

Većina naših zaliha vode dolazi iz potoka i reka. Stoga je značaj reka očigledan. Uprkos tome što naš opstanak zavisi od dostupnosti čistih reka, čovečanstvo dozvoljava zagađenje reka industrijom, stavljanje reka u cevi radi bogaćenja pojedinaca i mnoge druge aktivnosti koje ugrožavaju naše reke.

Zdravlje rečnih ekosistema direktno utiče na kvalitet vode koje pijemo. Šume i reke igraju ulogu filtera koji konstantno prečišćava vodu, koja onda zahteva manje hemijskih tretmana i skupih pomoćnih sredstava za njeno veštačko prečišćavanje kako bi bila pogodna za piće.

2. Reke su dom retkim i ugroženim vrstama životinja i biljaka

Značaj reka je u tome što su vitalna prirodna staništa za mnoge vrste. Ribe, ptice i sisari žive u rekama ili oko njih i zavise od njih da bi pribavili hranu. Takođe, reke igraju veoma važnu ulogu u povezivanju različitih staništa i koridori su za kretanje biljaka, životinja i nutrijenata.

Reke su veoma važne za ptice koje od njih zaviše za hranu, vodu i stanište. Ptice koriste močvarna staništa da bi se razmnožavale, putem reka, ptice migriraju sa jednog staništa na drugo.

3. Reke su važne za poljoprivredu

Plodno aluvijalno zemljište rečnih dolina je idealno za ratarstvo. Moderna poljoprivreda se u mnogim delovima sveta još uvek naslanja na reke. Tako npr. kontrolisano navodnjavanje je vitalno za proizvodnju pirinča. U Kini koja je najveći proizvođač pirinča na svetu, gotovo 82% vode se koristi u poljoprivredi.

4. Značaj reka je i u zaštiti od poplava

Reke koje povremeno plave svoje obale, hrane okolna staništa koja su važna za živi svet. Prirodne poplave takođe mogu držati invazivne vrste pod kontrolom.

Plavna područja reka i močvarna staništa ublažavaju posledice poplava i potencijalne štete od poplava svode na minimum. Na taj način, štite se naselja i zajednice koje se nalaze nizvodno. Kada štitimo reke i vlažna staništa, istovremeno štitimo i ljudska naselja od poplava.

5. Reke su važne za transport

Reke su još uvek važni transportni koridori. U novije vreme korišćenje reka za transport ljudi i dobara raste. Razloge treba tražiti u sve većim gužvama na tradicionalnim putevima, ali i u zaštiti životne sredine.

Jedan od primera korišćenja reka za transport dobara unutar zemlje je Nemačka. Na svojim najvećim rekama poput Rajne i Elbe, transportuje se roba, a čak je izgrađena i dodatna infrastruktura u vidu rečnih kanala i mostova kako bi se logistički poboljšalo i unapredilo korišćenje reka.

6. Značaj reka za turizam i rekreaciju je veliki

Divlje reke su izvor zabave. Plivanje, splavarenje, vožnja kajaka, planinarenje i posmatranje divljih životinja privlače ljude svih generacija u područka sa čistim i zdravim rekama.

Turizam je ponekad jedini izvor prihoda za ruralne zajednice i tim pre je važno da reke ostanu čiste i netaknute kako bi mogle da ekonomski podrže ovakve zajednice.

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, pročitajte i:

  1. Zašto su vlažna staništa bubrezi planete?
  2. Zašto je trgovina ugroženim vrstama zapravo trgovina ljudskim zdravljem?
  3. Kakva je veza između pandemije i ugrožene prirode?