Svetski dan ptica selica predstavlja kampanju čiji je cilj podizanje nivoa svesti o potrebi za očuvanjem ptica selica i njihovih staništa. Ovo je takođe način da se skrene pažnja na pretnje sa kojima se ptice selice suočavaju, njihov ekološki značaj i potrebu za međunarodnom saradnjom u njihovom očuvanju.

Svetski dan ptica selica prvi put je obeležen 2006. godine. Ova kampanja koju su podržale Ujedinjene nacije pokrenuta je u Keniji, a s godinama je postala sve popularnija. Nedavno je postignut dogovor o tome da se Svetski dan ptica selica obeležava na globalnom nivou dva puta godišnje − druge subote u maju i oktobru, u skladu sa cikličnom prirodom migracija. Na ovaj način proslava može da se održi u svim delovima sveta. Ovaj dan pokrenut je kao godišnja kampanja za podizanje nivoa svesti ljudi koji žive na svim glavnim selidbenim putevima. Kampanja ima za cilj da istakne ekološki značaj ptica selica i da pozove na njihovo globalno očuvanje uz pomoć međunarodne saradnje.

Tema Svetskog dana ptica selica 2020. godine

Ove godine Svetski dan ptica selica obeležava se pod sloganom „Ptice povezuju naš svet“, koji je izabran da bi se istakla važnost očuvanja i obnavljanja ekološke povezanosti i integriteta ekosistema koji podržavaju prirodno kretanje ptica selica i koji su od suštinskog značaja za njihov opstanak i blagostanje.

Ekološka povezanost i njen značaj

Povezanost je od suštinske važnosti za migratorne vrste, kao i za razne ekološke funkcije. Ona opisuje prirodno i neophodno kretanje vrsta i tok prirodnih procesa koji održavaju život na Zemlji. Živimo u doba kada se milion vrsta suočava sa rizikom od izumiranja, pa je povezanost postala glavna tema kada govorimo o biodiverzitetu i održivosti. Migracione vrste se kreću širom sveta na različite načine − trčeći, plivajući ili, u slučaju ptica − leteći, povezujući zemlje, ljude i kontinente svojim selidbenim putevima.

Do ovih migracija može doći samo u slučaju da su životinjama dostupna različita mesta i staništima na koja računaju tokom svojih selidbenih puteva. Ovi putevi prevazilaze državne granice, nacionalne planove i prioritete očuvanja bilo koje pojedinačne države. Ptice selice povezuju države, dok je za njihovo očuvanje potrebna saradnja između zemalja koja prevazilazi državne granice.

Povezanost i ptice

Putevi kojima se kreću ptice selice povezuju različita staništa. Te duge putanje koje ptice prelaze često podrazumevaju i preletanje negostoljubivih terena, poput pustinja i otvorenih mora. Pogodna staništa za prezimljavanje, kao što su odmorišta, migracione stanice i uzgajališta presudna su za opstanak ovih ptica. Ekološka povezanost ovih lokaliteta važna je za preživljavanje ptica selica, iako im preti gubitak i degradacija staništa. Nestanak ili degradacija ključnih migratornih stanica za ptice selice može izuzetno nepovoljno da utiče na šanse za njihovo preživljavanje, kao i da dovede do defragmentacije koja može imati razarajući efekat na populaciju. Druge postojeće pretnje, kao što su trovanje, neodrživa upotreba, sudari sa izgrađenom objektima i klimatske promene takođe negativno utiču na ptice selice širom sveta.

Svetski dan ptica selica 2020. godine pozitivno će uticati na podizanje nivoa svesti o značaju ekološke povezanosti za ptice selice. Takođe će doprineti naporima Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja da promoviše ekološku povezanost i funkcionalnost, međunarodnu saradnju i očuvanje migratornih vrsta u sklopu globalnog okvira za biodiverzitet za period nakon 2020. godine.

Prevela: Ana Stijelja