Dobrobit životinja visoko na agendi Evropske unije ali ne i na agendi Srbije

U ponedeljak, 17. juna, održan je peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji u Briselu na kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji. Na sastanku se govorilo o aktuelnim izazovima u dobrobiti životinja, načinima za njihovo prevazilaženje, kao i primerima dobre prakse u Evropskoj uniji.

Sastanku je prisustvovao i gospodin Vytenis Andriukaitis, Komesar Evropske unije za zdravlje i bezbednost hrane, koji je izrazio svoju podršku radu Platforme za dobrobit životinja i još jednom akcentovao značaj koji Platforma ima time što je produžio njen mandat do 30. juna 2021. godine. Rad Platforme ocenjen je kao izuzetno značajan za rad Evropske komisije i vlada pojedinačnih zemalja članica, a dobrobit životinja prepoznata je od strane Evropske komisije kao oblast koja utiče na sve aspekte socio-ekonomskog razvoja zemalja članica i cele Evropske unije.

Evropska komisija je osnovala dve podgrupe, o čijim uspesima se govorilo na sastanku: prvu koja se bavi transportom životinja i drugu koja se bavi dobrobiti svinja. Zato se ključni problemi koji su istaknuti tokom sastanka odnose na unapređenje načina prevoza životinja i efikasniju primenu Direktive o svinjama. Nelegalna trgovina psima takođe je predstavljena kao ključan problem za čije rešenje postoji plan, ali ne i rezultati sprovođenja. Članice platforme pokrenule su pet inicijativa u oblasti dobrobiti životinja, a četiri je predstavljeno tokom sastanka, tj. inicijative o konjima, ljubimcima, ribama koje se uzgajaju na farmama i kokoškama.

Naročito značajna uloga Platforme jeste i razvijanje dijaloga između donosilaca odluka, privrede, civilnog društva, naučnika i međunarodnih organizacija na temu dobrobiti životinja. Zbog toga su članovi ovoga saveta najuticajnija naučna imena Evrope iz ove oblasti i kao i najznačajnije organizacije civilnog društva.

Sa druge strane, u Izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, u okviru analize Poglavlja 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) primećeno je da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak”. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja u našoj zemlji, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”. Zaključeno je da je “potrebno unaprediti primenu nacionalnog zakonodavstva o dobrobiti životinja, naročito tokom perioda klanja”.

ORCA je članica Platforme od 2017. godine

ORCA, članica je Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana. ORCA je organizacija koja od 2000. godine kontinuirano javno zastupa dobrobit životinja i zaštitu prirode u Srbiji i na prostoru zapadnog Balkana kroz predlaganje novih i unapređenje postojećih politika i propisa, jačanje kapaciteta državnih institucija za sprovođenje zakona, jačanje kapaciteta civilnog sektora za javno zastupanje i podizanje svesti javnosti o značaju dobrobiti životinja i zaštite prirode.

Platforma je osnovana Odlukom Evropske komisije 2017. godine i njen zadatak je da asistira Komisiji u vezi sa razvojem i koordinacijom aktivnosti u vezi sa dobrobiti životinja, sa naročitim fokusom na bolju primenu EU pravila u ovoj oblasti, kroz razmenu informacija i primera dobre prakse kao i direktno uključivanje zainteresovanih strana.