ORCA POZIVA ŽIVINARE DA UNAPREDE USLOVE GAJENJA KOKA NOSILJA

Povodom Svetkog dana jaja, ORCA želi da ukaže potrošačima da kvalitet jaja direktno zavisi od dobrobiti koka nosilja, odnosno načina na koje se one gaje. ORCA je zabrinuta zbog činjenice da se u Srbiji 99% jaja dobija iz intenzivnih sistema gajenja i poziva živinare da unaprede uslove gajenja ovih životinja, a potrošače da se informišu o poreklu jaja koja kupuju.

Intenzivni sistemi nisu dobri

Najveći broj farmskih životinja se gaji u intenzivnim sistemima koji ozbiljno narušavaju njihovu dobrobit. Osnovni cilj ovih sistema je maksimum proizvodnje, uz minimum utroška vremena i novca, ali intenzivni sistemi:

  • NISU DOBRI ZA ŽIVOTINjE. U intenzivnom sistemima, životinje se gaje u skučenom prostoru, u polumraku ili pod veštačkim osvetljenjem, u uslovima prenaseljenosti koje onemogućava kretanje i ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja. Ovakvi uslovi dovode do niza zdravstvenih problema i razvoja patoloških oblika ponašanja kod farmskih životinja.
  • ZA LjUDE. Naučna istraživanja vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti ljudskog i životinjskog zdravlja pokazala su da:
    • preterano korišćenje antibiotika i hormona u stočarskoj proizvodnji ima direktne posledice po ljudsko zdravlje
    • postoji veza između stresa kod farmskih životinja i zdravlja ljudi koji se hrane proizvodima koji potiču od tih životinja.

Stres kod gajene živine povećava šanse za oboljevanjem od različitih bolesti koje godišnje uzrokuju na hiljade slučajeva trovanja hranom kod ljudi. Suprotno tome, živina kojoj je dobrobit zadovoljena i živi na način koji ne uzrokuje stres, mnogo je otpornija na pojavu bolesti.

POTROŠAČI U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI …

… imaju slične stavove

Potrošači smatraju da bi farmske životinje trebalo da se drže, hrane i reprodukuju u prirodnim uslovima, na način da su im potrebe zadovoljene i da mogu da ispolje svoje prirodno ponašanje. Oni žele da kupuju proizvode koji su nastali uz poštovanje visokih standarda dobrobiti farmskih životinja.

Istraživanja Eurobarometra, pokazala su da u Evropskoj uniji (u zavisnonosti od zemlje) od 33 do 81% potrošača je spremno da plati dodatnu cenu za kokošija jaja proizvedena u skladu sa standardima dobrobiti životinja (Eurobarometar, 2006).

… nemaju istu priliku da biraju

U zemljama EU potrošači imaju priliku da biraju između hrane proizvedene u industrijskim sistemima gajenja životinja, i hrane proizvedene u skladu sa visokim standardima dobrobiti životinja. Nažalost to u Srbiji nije slučaj. U Srbiji još uvek ne postoji tržište proizvodima koji su nastali uz poštovanje visokih standarda dobrobiti farmskih životinja.

„Manje od 1% jaja u Srbiji proizvedeno je u skladu sa najnovijim propisima o gajenju koka nosilja u EU. To je jedan od razloga zašto jaja nisu na listi proizvoda za izvoz u EU“ Medijski instraživački centar, 2012

ORCA ŽELI DA SA POTROŠAČIMA STVORI PROMENU!

Potrošači su pokretačka sila promena u oblasti načina gajenja farmskih životinja. Potrošači kreiraju tržište. To znači da svaka naša odluka o tome koji proizvod ćemo kupiti u prodavnici ima moć da utiče na način proizvodnje tog proizvoda.

Ukoliko izaberemo da podržimo proizvođače koji poštuju visoke standarde dobrobiti životinja prilikom njihovog gajenja, zajedno možemo unaprediti dobrobit hiljada životinja u Srbiji i uticati da hrana koju jedemo bude zdravija i bezbednija.

Potrošač je svako od nas. To znači da je u našim rukama ključ unapređenja dobrobiti farmskih životinja u Srbiji.