Kako ljudska populacija nastavlja da raste i društva se šire, pritisak na prirodne resurse i ekosisteme se pojačava. Ovaj brzi razvoj često dolazi na štetu biodiverziteta, što dovodi do uništavanja staništa, gubitka vrsta i degradacije životne sredine.

Zaštićena područja, kao ključna utočišta za očuvanje biodiverziteta, igraju ključnu ulogu u ublažavanju ovih uticaja. Međutim, efikasno upravljanje ovim područjima mora biti pažljivo izbalansirano sa potrebama ljudske populacije i praksama održivog korišćenja zemljišta.

U ovom članku istražujemo značaj efikasnog upravljanja zaštićenim područjima, čiji je deo odgovorno korišćenje zemljišta, na način da se očuva biodiverzitet i dobrobit prirode i društva.

Zaštićena područja: stubovi očuvanja biodiverziteta

Zaštićena područja, uključujući nacionalne parkove, rezervate divljih životinja i morska utočišta, su prostori izdvojeni za očuvanje prirodnih staništa i zaštitu biljnih i životinjskih vrsta. Ova područja služe kao utočište za biodiverzitet, podstičući opstanak i dobrobit brojne flore i faune. Prednosti zaštićenih područja su višestruke:

 1. Očuvanje biodiverziteta: zaštićena područja čuvaju širok spektar vrsta, uključujući one ugrožene i zaštićene, što značajno doprinosi očuvanju globalnog biodiverziteta.
 2. Ekosistemske usluge: ekosistemi zaštićenih područja nam pružaju besplatne usluge, kao što su izdvajanje i skladištenje ugljenika, prečišćavanje vode i regulacija klime. Ove usluge su od vitalnog značaja za održavanje života na Zemlji.
 3. Očuvanje kulturnog nasleđa: mnoga zaštićena područja imaju kulturni i istorijski značaj za lokalne zajednice, čuvajući njihovu tradiciju i nasleđe.
 4. Održivi turizam: zaštićena područja često privlače eko-turiste, generišući prihode za lokalne zajednice i podržavajući napore za očuvanje.
 5. Obrazovanje i istraživanje: ove oblasti služe kao učionice na otvorenom, podstičući obrazovanje o životnoj sredini i pružaju vredne istraživačke mogućnosti za naučnike.

Dilema korišćenja i očuvanja zemljišta

Iako su zaštićena područja od vitalnog značaja za očuvanje biodiverziteta, ona često postoje u oblastima sa konkurentnim željama i zahtevima za korišćenje zemljišta.

Ljudske aktivnosti, kao što su poljoprivreda, urbanizacija i razvoj infrastrukture, mogu zadirati u ove oblasti, što dovodi do gubitka i fragmentacije staništa. Ovo stvara složenu dilemu između očuvanja prirode i potreba ljudskih populacija za korišćenjem zemljišta.

Rešavanje ove dileme zahteva uspostavljanje ravnoteže između prakse očuvanja i održivog korišćenja zemljišta. Zaštitnici prirode, kreatori politike i zajednice moraju da rade zajedno na pronalaženju rešenja koja štite biodiverzitet, dok se istovremeno bave socio-ekonomskim potrebama lokalnog stanovništva.

Integrisano planiranje korišćenja zemljišta

Integrisano planiranje korišćenja zemljišta je od suštinskog značaja za usklađivanje ciljeva očuvanja sa održivim razvojem. Ovaj pristup uzima u obzir ekološke, socijalne i ekonomske aspekte regiona, kako bi se odredilo najbolje korišćenje zemljišnih resursa. Ključne komponente integrisanog planiranja korišćenja zemljišta uključuju:

 1. Identifikovanje ključnih područja: sprovođenje procene biodiverziteta radi identifikacije ekološki osetljivih područja koja zahtevaju zaštitu.
 2. Zoniranje i tampon zone: određivanje različitih zona unutar i oko zaštićenih područja za prilagođavanje različitih namena zemljišta, uz minimiziranje uticaja na jezgro zaštićenih područja.
 3. Povezivanje ekosistema: stvaranje koridora ili oblasti povezivanja između zaštićenih područja, kako bi se omogućilo divljim životinjama da se slobodno kreću i održavaju protok gena među populacijama.
 4. Angažovanje zajednice: uključivanje lokalnih zajednica u procese donošenja odluka, kako bi se osiguralo da se uzmu u obzir njihove potrebe i tradicionalna praksa.
 5. Održiva poljoprivreda: promovisanje održivih poljoprivrednih praksi, kao što su agrošumarstvo i organska poljoprivreda, koje čuvaju biodiverzitet, uz podršku lokalnih sredstava za život.
 6. Urbano planiranje: implementacija pametnih strategija urbanog planiranja, kako bi se ograničilo širenje urbanog područja i zaštitila prirodna područja u blizini.
 7. Ekološka infrastruktura: izgradnja infrastrukture sa minimalnim uticajem na životnu sredinu i ugrađivanje karakteristika, koje poboljšavaju povezanost divljih životinja.

Zaštićena područja višestruke upotrebe

Da bi odgovorili na izazov korišćenja i očuvanja zemljišta, neka zaštićena područja usvajaju pristup višestruke upotrebe. Ove oblasti omogućavaju kombinaciju očuvanja, održivog korišćenja resursa i rekreativnih aktivnosti. Primeri zaštićenih područja višestruke upotrebe uključuju rezervate biosfere i zaštićena morska područja održive upotrebe.

Pristup višestruke upotrebe zahteva pažljivo planiranje i upravljanje kako bi se osiguralo da ciljevi očuvanja nisu ugroženi. Omogućava inkluzivniji pristup koji uključuje lokalne zajednice i zainteresovane strane u održivo korišćenje resursa uz očuvanje kritičnih ekosistema.

Održivi turizam i ekonomske koristi

Održivi turizam može biti moćno sredstvo za promovisanje očuvanja i pružanje ekonomskih koristi lokalnim zajednicama. Privlačeći posetioce u zaštićena područja, eko-turizam može da generiše prihod koji se može ponovo uložiti u napore očuvanja i razvoj zajednice.

Međutim, razvojem turizma mora se pažljivo upravljati, kako bi se sprečili negativni uticaji na prirodna staništa i divlje životinje. Implementacija ograničenja broja posetilaca, edukacija turista o odgovornom ponašanju i davanje prioriteta turističkim praksama sa malim uticajem su od suštinske važnosti da bi se osiguralo da turizam koristi i prirodi i lokalnim zajednicama.

Finansiranje očuvanja i javna podrška

Odgovarajuće finansiranje je ključno za efikasno upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje. Vlade, nevladine organizacije i privatna preduzeća, mogu doprineti finansiranju očuvanja kroz različite mehanizme:

 1. Vladini budžeti: odvajanje dovoljnih sredstava iz vladinih budžeta za podršku inicijativama za upravljanje zaštićenim područjima i očuvanje.
 2. Uključivanje privatnog sektora: uključivanje privatnih preduzeća u inicijative korporativne društvene odgovornosti koje doprinose očuvanju.
 3. Javno-privatna partnerstva: saradnja sa privatnim subjektima za finansiranje i upravljanje zaštićenim područjima, koristeći stručnost i resurse iz oba sektora.
 4. Filantropski doprinosi: privlačenje donacija od filantropskih organizacija i pojedinaca koji su strastveni u vezi sa očuvanjem.
 5. Ulaznice i eko-turizam: korišćenje ulaznica i prihoda od aktivnosti održivog eko-turizma za finansiranje napora za očuvanje.

Da bi se obezbedila podrška javnosti, efikasna komunikacija i edukacija o važnosti zaštićenih područja i očuvanja biodiverziteta su od ključne važnosti. Angažovanje javnosti kroz kampanje edukacije i javnog zastupanja, obrazovanje o životnoj sredini i građanske naučne inicijative može da podstakne osećaj vlasništva i odgovornosti za zaštitu prirode.

Izazovi i budućnost

Upravljanje zaštićenim područjima i održivo korišćenje zemljišta suočavaju se sa nekoliko izazova:

 1. Politička volja: politička posvećenost očuvanju i održivom korišćenju zemljišta je od suštinskog značaja za efektivnu implementaciju i sprovođenje mera očuvanja.
 2. Nedostatak resursa: neadekvatno finansiranje i resursi mogu ometati kapacitete za pravilno upravljanje zaštićenim područjima i monitoring.
 3. Konfliktni interesi: balansiranje interesa očuvanja sa drugim sektorima, kao što su poljoprivreda i razvoj infrastrukture, može biti izazovno.
 4. Klimatske promene: uticaji klimatskih promena mogu zahtevati prilagođavanje strategija očuvanja, kako bi se održala otpornost ekosistema.

Gledajući u budućnost, integracija upravljanja zaštićenim područjima sa održivim korišćenjem zemljišta biće ključna za očuvanje biodiverziteta uz zadovoljavanje potreba rastuće globalne populacije.

Inovativna rešenja, javno-privatna partnerstva i napori za očuvanje vođeni od strane zajednice, igraće ključnu ulogu u obezbeđivanju da zaštićena područja nastave da napreduju kao utočišta za biodiverzitet i održivi suživot prirode i čovečanstva. Kroz kolektivne napore, možemo da sačuvamo lepotu i raznolikost našeg prirodnog sveta za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Tekst je izrađen u okviru projekta koji finansira Evropska unija i sprovodi organizacija ORCA u okviru programa BESTBelt kojim rukovodi fondacija EuroNatur iz Nemačke (2022-2024).

Za sadržinu teksta je isključivo odgovorna ORCA i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.