Akumulacija Gruža u opštini Knić, obezbeđuje pijaću vodu za više od 250 000 građana Kragujevca i okolnih sela. Voda akumulacije je zagađena, što je posledica različitih ljudskih aktivnosti. Neadekvatno odlaganje otpada, spiranje pesticida i đubriva koji se koriste na poljoprivrednim gazdinstvima u okolini Gruže i krčenje šuma koje su sprečavale spiranje štetnih hemikalija iz poljoprivrede, samo su neki od uzroka zagađenja.

Poseban problem koji muči Gružu je velika količina otpada koju nagomilavaju posetioci i prisustvo nekoliko divljih deponija. Iako je otpad više puta čišćen putem različitih akcija, to su bila kratkoročna rešenja i otpad se uvek ponovo gomilao.

Marko Arsenijević, polaznik Liderskog trening programa ORCA Akademije, pokrenuo je inicijativu “Zajedno za čistu Gružu. Cilj inicijative je da se obala Gruže očisti od divljih deponija i da se uspostavi sistem koji će sprečiti nastanak novog otpada na ovoj lokaciji.

Markov san je da se obala Gruže očisti i da čista i ostane.

Otkud otpad u blizini akumulacije?

Delovi akumulacije Gruža, veoma su popularni za sport, rekreaciju i ribolov. Tokom ovih aktivnosti, generišu se velike količine otpada. Iako je javna služba iz Knića svojim programom poslovanja predvidela sanaciju zelenih rekreativnih površina i priobalja, ova delatnost se ne obavlja.

Iako je realizovano nekoliko akcija čišćenja otpada na akumulaciji Gruža, otpad se svaki put brzo opet gomilao. Otpad se zadržava na obali, u travi i žbunju, gde direktno ugrožava životinje koje naseljavaju obalu. Značajna količina otpada svoj deo nalazi do vode, što se može videti kad nivo vode opadne. Problem koji pravi neadekvatno odlaganje otpada na akumulaciji Gruža postoji godinama i od velike je važnosti njegovo rešavanje.

Zašto je otpad u blizini vode opasan?

Divlje deponije u blizini izvora pijaće vode su rizik po zdravlje ljudi. Kišom se iz otpada spiraju različite materije poput metala, minerala, organskih hemikalija, virusa, bakterija i drugih toksičnih supstanci. Ove materije dospeavaju u vodu koju pijemo i zagađuju je.

Da li pravilno odlaganje otpada može da zaštiti izvore pijaće vode?

Kako bi se izvori pijaće vode zaštitili, potrebno je najpre istražiti uticaje divljih deponija na kvalitet vode u akumulacijama, odnosno sprovesti sanaciju i čišćenje takvih lokacija.

Međutim to najčešće nije dovoljno. Neophodno je uspostaviti sistem koji će sprečiti nastanak novih deponija otpada što se postiže saradnjom loklnih aktera – službi koje upravljaju akumulacijama, opštinskih službi zaduženih za odlaganje otpada, organizacija civilnog društva i građana. Jedino sprečavanjem nastanka otpada kroz promenu kulture ljudi i dosledno sprovođenje propisa u vezi sa upravljanjem otpadom, možemo zaštititi naše zdravlje i živeti u okruženju bez smeća.

Šta je postignuto kroz inicijativu “Zajedno za čistu Gružu”?

Na početku projekta istraženi su stavovi upravljača i posetilaca akumulacije Gruža. Anketiranjem 20tak ribolovaca prepoznato je da oni većinom ne znaju gde se nalaze kontejneri i ne razmišljaju o tome gde otpad završava. Održano je 4 sastanka sa ribočuvarskom službom, JKP „Komunalac“ i JKP “Vodovod i kanalizacija” i ovi akteri su pokazali izuzetnu spremnost na saradnju.

Kako bi se trajno rešili problemi u upravljanju otpadom na akumulaciji Gruža, postavljena su dodatna 3 kontejnera. Kontejnere će prazniti JKP „Komunalac“. Ovo preduzeće se obavezalo da minimum dva puta godišnje, organizuje akcije čišćenja na lokacijama na kojima se utvrdi postojanje većih količina otpada.

Održane su 2 radionice, za 40 učenika osmog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ u Kniću o pravilnom odlaganju otpada, problemima koji otpad stvara akumulaciji Gruža i reciklaži. Nakon radionica, učenici su se sa zadovoljstvom prijavili da učestvuju u akciji čišćenja. Dve akcije čišćenja akumulacije Gruža su organizovane uz učešće preko 50 građana! U toku akcija, prikupljeno je preko 120 džakova otpada.

Kako bi se sprečio nastanak novog otpada na teritoriji akumulacije, deo projekta bio je posvećen edukaciji. Preko 1500 letaka je odštampano i distribuirano ribolovcima, preko prodavnica ribolovačke opreme koje su se uključile u projekat. S obzirom da su ribolovci najbrojniji posetioci akumulacije, važno je podstaći ih da povedu računa o čistoći ovog važnog resursa pijaće vode i izletišta.

Postavljeno je 5 obaveštajnih i edukativnih drvenih tabli sa ciljem da upozore posetioce da ne zadađuju okolinu, ali i da ukažu na prirodne lepote i vrednosti akumulacije Gruža. Zbog toga se na nekim tablama vide slike različitih životinja koje naseljavaju Gružu. Drvene table, postavljene su na najprometnije lokacije, gde će ih videti najveći broj ljudi.

Podršku za inicijativu “Zajedno za čistu Gružu”, obezbedili smo kroz ORCA Akademiju. ORCA Akademija, podržana je u okviru projekta “Tvoje mesto u Srbiji”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge sjajne inicijative koje su pokrenute u okviru ORCA Akademije!