Na osnovu Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti Komisija za javne nabavke male vrednosti Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

 ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA ADAPTACIJU STANA

Pozadina

Predmetni stan je vlasništvo Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, koje na naša organizacija stekla na osnovu zaveštanja (testamenta) gospođe Ljubinke Vivčar. Stan je potrebno preurediti u mali studentski dom koji bi bio dat na raspolaganje dvema studentkinjama koje će svoje školovanje posvetiti dobrobiti životinja i zaštiti prirode.

Uputstvo za sačinjavanje ponude:

Ponuda se sačinjava na osnovu detaljnih Nacrta stana i Aproksimativnog predmera koji su sastavni deo ovog poziva. Cene unositi u Excell tabelu ”orca aproksimativni predmer (Excel).”

Ponuda bi trebalo da pored cene, sadrži i osnovne podatke o potencijalnom ponuđaču, kao što su: pun naziv, adresa i telefon, kontakt osoba, matični i registracioni broj, šifru delatnosti i broj računa.

Javni poziv je otvoren do 20.09.2018.godine

Ugovori o javnoj nabavci male vrednosti dodeljuju se ponuđačima koji ispunjavaju tražene uslove, a na osnovu najniže ponuđene cene, odnosno procene odnosa ponuđene cene i kvaliteta.

Ponude poslati putem maila na office@orca.rs ili preporučenom pošiljkom na adresu: Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA, Komisija za javne nabavke, Stjepana Filipovića 29/16, 11 000 Beogad.