Sve vrste slepih miševa u Srbiji su zakonski strogo zaštićene, a prema Direktivi o staništima Evropske unije sve se nalaze na Aneksu IV[1], odnosno njih 13 na Aneksu II[2]. Ova Direktiva predstavlja osnovu za uspostavljanje i upravljanje mrežom zaštićenih područja u zemljama članicama EU – poznatijom pod imenom Natura 2000.

Većina zaštićenih dobara u Srbiji imaju vrlo oskudne, ili nemaju uopšte, informacije o rasprostranjenju, brojnosti, značajnim skloništima i staništima slepih miševa. Postoji velika potreba za sprovođenjem prakse inventarizacije i praćenja stanja populacija vrsta slepih miševa, koje se zasnivaju na naučnoj metodi i postojećoj dobroj praksi stručnjaka iz Evrope i sveta.

Projekat “Slepi miševi i Natura 2000 u Srbiji” se upravo bavi inventarizacijom i postavljanjem sistema monitoringa u okvirima Predela izuzetnih odlika ‘Ovčarsko-kablarska klisura’ u centralnoj Srbiji. U saradnji sa upravljačima, sprovešće se inventarizacija vrsta, kao i značajnih skloništa i staništa za slepe miševe na teritoriji ovog zaštićenog dobra.

Istovremeno sa terenskim istraživanjima, projekat predviđa i razvijanje i diseminaciju edukativnih i informativnih materijala relevantnim zainteresovanim stranama, stručnoj i opštoj javnosti.

Glavne aktivnosti projekta:

Inventarizacija vrsta, značajnih skloništa i staništa slepih miševa na teritoriji PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“
Razvijanje i diseminacija promotivnog i edukativnog materijala
Umrežavanje sa OCD, naučnim, stručnim institucijama i donosiocima odluka – relevantnim za sprovođenje aktivnosti projekta
Projekat se sprovodi tokom 2015 i 2016. godine, a podržan je od strane Rufford fondacije.

Više informacija o ovom projektu saznajte na stranici Rufford fondacije .

[1] vrste od interesa za zajednicu – vrste kojima je potrebna stroga zaštita

[2] vrste od interesa za zajednicu – vrste za koje je neophodno odrediti posebna područja zaštite i mere očuvanja