Projekat “Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja – za ljude, životinje i životnu sredinu” je usmeren na doprinos kreiranju savremenog formalnog obrazovnog programa harmonizovanog sa standardima Evropske unije, kroz integraciju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u formalni obrazovni plan i program Projekat je realizovan 2009. godine, od strane ORCA u partnerstvu sa Pedagoškim društvom Srbije. Finansiran je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz program “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” kojim je upravljao Institut za održive zajednice (ISC). Vrednost projekta je 36.869,00 USD.

Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja predstavlja proces usvajanja znanja, veština, stavova i vrednosti o dobrobiti životinja, sa svrhom razvijanja ličnosti deteta i društva u celini. Sadržaji su koncipirani na taj način da razvijaju svest, razumevanje i znanje o pitanjima koja se tiču odgovornog odnosa prema životinjama i prirodi. Teme koje se obrađuju su intelektualno stimulativne i važan su deo kulture savremenog čoveka, odnosno mladih ljudi. Projekat “Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja – za ljude, životinje i životnu sredinu” ima za cilj da podigne svest građana o značaju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja i promoviše univerzalne vrednosti kao što su participativnost, aktivizam, odgovornost i saosećajnost. U okviru projekta je razvijen Polazni okvir za kurikulum Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u saradnji sa stručnjacima za formalno obrazovanje u Srbiji i podstiče učešće studenata, nastavnika i eksperata u procesu njegovog razvoja. Kao rezultat ovog projekta usledilo je i zvanično utvrđivanje ishoda za 4. razred predmeta “Priroda i društvo” koji glasi: “učenici znaju šta je dobrobit životinja i kako se ona štiti” od strane Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Razvoj Polaznog okvira za kurikulum Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja kroz aktivno učešće stručnjaka za formalno obrazovanje;
  • Sprovođenje javne debate uz učešće svih zainteresovanih strana, a naročito škola i roditelja o uključivanju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja (OVDŽ) u zvanične nastavne planove i programe;
  • Promotivne aktivnosti usmerene na podizanje svesti javnosti o značaju integrisanja OVDŽ u zvanične nastavne planove i programe (organizacija promotivnih štandova, distribucija informativnog materijala, web prezentacija projekta, rad sa medijima)
  • Likovni i literarni konkurs za predškolske ustanove, osnovne i srednje škola – u cilju edukacije dece i mladih o OVDŽ;
  • Realizacija foto konkursa za sve zainteresovane građane na temu dobrobiti životinja.